Bel: 0514-59 23 55 | Fax: 084-73 98 559 | Email:
 

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Definities
1.1. KARIBU INTERNATIONAL is de handels- en merknaam van KARIBU B.V. statutair gevestigd te Woudsend, Nederland.
Daar waar in deze voorwaarden KARIBU INTERNATIONAL wordt genoemd, komen de rechten en verplichtingen tot stand tussen KARIBU B.V. en de wederpartij.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen KARIBU INTERNATIONAL en klant, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door KARIBU INTERNATIONAL is afgeweken.
2.2. Toepasselijkheid van door klant gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of in rechte vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KARIBU INTERNATIONAL en klant zullen dan in overleg vervangende bepalingen overeenkomen, die qua doel en strekking overeenkomen met de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 3 Offertes
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand:
- Per internet: na terugontvangst door KARIBU INTERNATIONAL van een volledig door de klant ingevuld bestelformulier
- Anders: nadat een door de klant geaccepteerde offerte door KARIBU INTERNATIONAL schriftelijk als order is bevestigd, of een door de klant opgegeven order door KARIBU INTERNATIONAL schriftelijk is bevestigd of met de uitvoering van die order een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen, en exclusief kosten, zoals administratie, vracht- of rembourskosten. Installatie is niet inbegrepen.
4.2. Indien de prijs gebaseerd is op afname van een bepaalde hoeveelheid of een bepaalde waarde, dan is KARIBU INTERNATIONAL niet verplicht tot het leveren van minder of andere goederen tegen de overeengekomen prijs.
4.3. Betalingstermijn:
o Bij internettransacties: als op de website aangegeven.
o Anders: strikt 30 dagen netto na factuurdatum.
4.4. Betaling zonder verrekening of aftrek van kosten of kortingen.
4.5. KARIBU INTERNATIONAL kan te allen tijde om haar moverende redenen eisen dat zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen wordt gesteld.
4.6. Indien het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is bijgeschreven op de bankrekening van KARIBU INTERNATIONAL dan is de klant van rechtswege in gebreke zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In dat geval is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of deel van een maand, dan wel de in Nederland geldende wettelijke rente indien deze meer bedraagt.
4.7. Ingeval van incasso komen alle incassokosten voor rekening van klant. Voor incassokosten geldt een minimum van € 250.
4.8. Bij invordering langs gerechtelijke weg, zijn alle juridische kosten, daaronder begrepen die van juridisch advies en bijstand in en buiten rechte, evenals alle executiekosten voor rekening van klant.
4.9. Ook als klant van mening is, dat de kwaliteit van de geleverde goederen niet overeenkomt met hetgeen is gekocht, ontheft hem dit niet van zijn betalingsverplichting.
4.10. Indien minder goederen zijn geleverd of in goede staat zijn ontvangen, dan gefactureerd, en tijdig door klant is gereclameerd, blijft klant te allen tijde het bedrag verschuldigd dat overeenkomt met hetgeen in onbeschadigde staat is ontvangen.

Artikel 5 Levering / Transportschade
5.1. Bij internet aankopen: KARIBU INTERNATIONAL garandeert dat het gekochte product op het aangegeven afleveradres ook aankomt.
5.2. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze door KARIBU INTERNATIONAL worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan kan KARIBU INTERNATIONAL de zaken opslaan voor rekening en risico van de klant.
5.4. Een opgegeven levertermijn is altijd indicatief en geen fatale termijn. Na overschrijding van deze termijn is klant nog steeds verplicht de gekochte goederen af te nemen, tenzij KARIBU INTERNATIONAL inmiddels door klant in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund alsnog te leveren en ook deze termijn is verlopen.
5.5. KARIBU INTERNATIONAL is gerechtigd bij afname van meerdere goederen, de order in gedeelten te leveren en te factureren.
5.6. Bij aflevering is de klant verplicht de staat van de verpakking te controleren en, indien deze is beschadigd daarvan een aantekening te maken op de vrachtbrief. Bij ernstige beschadiging van de verpakking zal de klant in het bijzijn van de transporteur de verpakking openen en het goed op beschadigingen controleren. De klant informeert KARIBU INTERNATIONAL terstond en e-mailt KARIBU INTERNATIONAL een foto van de staat waarin het goed en verpakking zijn afgeleverd.
5.7. Indien is geconstateerd dat het goed als gevolg van de defecte verpakking is beschadigd, zal de klant het goed weigeren en dit aan de transporteur mee teruggeven. De klant informeert terstond KARIBU INTERNATIONAL per fax of per email.
5.8. De consument/eindgebruiker die via internet een product heeft gekocht dat niet binnen 30 dagen is afgeleverd, kan de overeenkomst door schriftelijke mededeling, ook via email, ontbinden. Het door de koper reeds betaalde zal door KARIBU INTERNATIONAL binnen acht dagen worden teruggestort op de bankrekening van de koper.

Artikel 6. Annulering / Terugstuur-garantie
6.1 Een door KARIBU INTERNATIONAL bevestigde order, kan alleen na schriftelijke toestemming van KARIBU INTERNATIONAL worden geannuleerd. KARIBU INTERNATIONAL kan aan annulering voorwaarden stellen.
6.2 De consument/eindgebruiker die via internet heeft gekocht, kan het product binnen 7 werkdagen na aflevering van het product aan KARIBU INTERNATIONAL op eigen kosten retourneren, mits geheel compleet en verpakt in de originele verpakking. De koper deelt binnen de gestelde periode per email aan KARIBU INTERNATIONAL mee dat deze het product wenst te retourneren. KARIBU INTERNATIONAL zal vervolgens de koper instrueren hoe het product op eigen kosten aan haar kan worden geretourneerd. Een reeds betaalde factuur zal binnen 8 dagen na terugontvangst van het product door KARIBU INTERNATIONAL op de bankrekening van de klant worden bijgeschreven.

Artikel 7. Installatie / Gebruik / Onderhoud / Garantie
7.1 Bij ieder afgeleverd product zit een installatiehandleiding. De klant dient deze stipt op te volgen en indien dit door de overheid verplicht is gesteld, door een erkend installateur te laten verrichten. Op verzoek kan KARIBU INTERNATIONAL de klant de gegevens doorgeven van één of meerdere geauthoriseerde installateurs
7.2 Bij ieder verkocht product zit een gebruiksaanwijzing. De klant dient deze voor het gebruik goed door te nemen en de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen stipt op te volgen.
7.3 Gedurende 1 jaar na aflevering garandeert KARIBU INTERNATIONAL de goede werking van het product maar uitsluitend als dit is aangelegd met inachtneming van de installatiehandleiding en is gebruikt overeenkomstig de gebruiks- en onderhoudshand-leiding.

Artikel 8. Afwijkingen, klachten en retourzendingen
8.1 Kleine afwijkingen in kleur zijn toegestaan.
8.2 Indien de goederen niet in goede staat zijn afgeleverd of naar het oordeel van de klant de ontvangen goederen niet overeenkomen met de order of niet alle bestelde goederen zijn geleverd, is klant verplicht KARIBU INTERNATIONAL daarvan terstond, maar uiterlijk op de vijfde werkdag volgende op de dag van ontvangst van de goederen te informeren per email of fax. KARIBU INTERNATIONAL is niet verplicht te laat ingediende klachten te accepteren. Bij het indienen van de klacht geeft de klant een zo duidelijk mogelijk omschrijving van het gebrek.
8.3 Klachten worden niet geaccepteerd indien:
a. de installatie van het product niet door een door KARIBU INTERNATIONAL geauthoriseerd persoon is gedaan en de klacht kan zijn veroorzaakt door een onoordeelkundige aansluiting;
b. deze voortkomt uit gebruik dat niet conform de handleiding is gedaan;
c. indien de klacht mede is veroorzaakt door slecht onderhoud, of onderhoud dat niet volgens de gegeven instructies is gedaan.
8.4 Indien het product is beschadigd als gevolg van het transport, zendt de klant de kopie van de vrachtbrief waarop zij heeft aangetekend dat het goed beschadigd is afgeleverd aan KARIBU INTERNATIONAL. Als geen aantekening op de vrachtbrief is gemaakt, kan KARIBU INTERNATIONAL de klacht niet accepteren
8.5 Indien de klacht gegrond is, heeft KARIBU INTERNATIONAL de keuze, of de overeenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed te ontbinden en de klant te crediteren en terug te betalen, dan wel het gebrekkige goed te vervangen door eenzelfde goed.
8.6 Goederen die onderwerp zijn van een klacht mogen uitsluitend worden geretourneerd aan KARIBU INTERNATIONAL na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van KARIBU INTERNATIONAL. Als de goederen niet uiterlijk binnen acht dagen na de gegeven toestemming door KARIBU INTERNATIONAL zijn terugontvangen, wordt verondersteld dat de klant alsnog de goederen behoudt en de klacht heeft ingetrokken. In dat geval is de volledige koopprijs met betrekking tot het goed verschuldigd.
8.7 Indien naar aanleiding van een gegronde klacht KARIBU INTERNATIONAL het gebrekkige goed heeft vervangen, dan wordt KARIBU INTERNATIONAL geacht tijdig te hebben geleverd, zelfs indien daadoor een door de klant gestelde fatale termijn is overschreden.
8.8 Ingeval van klachten zal de klant handelen overeenkomstig de instructies van KARIBU INTERNATIONAL die daartoe te vinden zijn op haar website of op verzoek aan klant worden gefaxt.
8.9 Na constatering van een technisch gebrek mag het product niet in gebruik worden genomen, c.q. moet het verdere gebruik worden gestaakt.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
9.1 KARIBU INTERNATIONAL mag de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien:
- de klant verplichtingen uit eerdere overeenkomsten niet, niet volledig of te laat is nagekomen;
- na het sluiten van de overeenkomst KARIBU INTERNATIONAL goede grond heeft te vrezen dat de klant de betalingsverplichting niet zal (kunnen) nakomen;
- de klant verzocht is financiële zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2 Indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van KARIBU INTERNATIONAL kan worden gevergd dat zij de overeenkomst op de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is KARIBU INTERNATIONAL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
9.3 Voorts is KARIBU INTERNATIONAL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (ongewijzigde) nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd.
9.4 Ingeval de oorzaak van de ontbinding ligt in de risicosfeer van klant, of is veroorzaakt door handelen of nalaten van de klant, heeft KARIBU INTERNATIONAL het recht de door haar gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 KARIBU INTERNATIONAL is aansprakelijk voor schade voor zover deze voortvloeit uit de Wet Productaansprakelijkheid en tot maxima als gebaseerd op genoemde Wet.
10.2 Andere of verdergaande schade dan voortkomt uit het gestelde in het vorige lid wordt niet door KARIBU INTERNATIONAL aanvaard, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KARIBU INTERNATIONAL. Indien KARIBU INTERNATIONAL aansprakelijk is uit hoofde van het hiervoor gestelde, wordt aansprakelijkheid voor schade wegens winstderving en gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 Aansprakelijkheid van KARIBU INTERNATIONAL is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van het goed of de goederen waardoor de schade is ontstaan. Aansprakelijkheid voor verdergaande schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Indien sprake is van overmacht worden alle verplichtingen van die partij opgeschort tot de overmachtsituatie voorbij is. Indien de overmacht langer duurt dan acht hele weken, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder aan de andere partij enige vergoeding schuldig te worden.
11.2 Onder overmacht wordt, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens verstaan import- of exportverboden door of van wege een overheid, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of dienstverleners van KARIBU INTERNATIONAL, en door staking.
11.3 KARIBU INTERNATIONAL heeft het recht zich op overmacht te beroepen, ook als de overmachtsituatie intreedt nadat KARIBU INTERNATIONAL haar verbintenis had moeten nakomen.
11.4 Voor zoveel KARIBU INTERNATIONAL ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, is KARIBU INTERNATIONAL gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren. De klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van KARIBU INTERNATIONAL totdat de klant alle verplichtingen jegens KARIBU INTERNATIONAL volledig is nagekomen. Indien enige factuur onbetaald is gebleven, strekt het eigendomsrecht zich ook uit tot alle goederen die eerder zijn geleverd en waarvan de factuur wel door klant is voldaan.
12.2 Door KARIBU INTERNATIONAL geleverde zaken, die onder haar eigendomsrecht vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verwerken, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.
12.4 Indien door derden beslag wordt gelegd op de onder eigen-domsvoorbehoud geleverde zaken, dan is de contractspartij verplicht de beslaglegger op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en KARIBU INTERNATIONAL terstond te informeren.
12.5 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten
13.1 KARIBU INTERNATIONAL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving met betrekking tot alle door haar geleverde zaken, voor zover die rechten niet aan derden toekomen..
13.2 Het is de klant verboden goederen die door KARIBU INTERNATIONAL zijn geleverd elders te laten namaken, of daarvan nabootsingen te vervaardigen die slechts op ondergeschikte punten van de geleverde goederen afwijken, dan wel daarbij direct of indirect betrokken te zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht / geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Uitsluitend bevoegd is de rechter in de plaats waar KARIBU INTERNATIONAL, op het moment waarop zich een geschil voordoet, gevestigd is. Het voorgaande geldt ook indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en / of de klant in het buitenland gevestigd of woonachtig is, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit.
14.3 Partijen zullen steeds trachten een gerezen geschil in der minne op te lossen, alvorens door de ene of de andere partij een beroep op de rechter wordt gedaan.
14.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 15. Vertaling, versies
15.1 Als deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking zijn gesteld, en zich een geschil over interpretatie of uitleg voordoet, prevaleert te allen tijde de in de Nederlandse taal gestelde tekst.
15.2 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

KARIBU Bel: 0514-59 23 55
Fax: 084-73 98 559
Email: karibuinternational@gmail.com
 ;